Návrh zákona o poštovních holubech z roku 1923:"Dobří holubi se vracejí"

Návrh zákona o poštovních holubech z roku 1923

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1923.

Vládní návrh.    Zákon   ze dne........................    o poštovních holubech.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.  Osoby oprávněné k chovu (cvičení) poštovních holubů.

(1) Chovati poštovní holuby jest dovoleno - vyjma vojenskou správu - jen těm československým státním příslušníkům, kteří jsou členy některého spolku chovatelů poštovních holubů, sdruženého v ústředním svazu spolků chovatelů poštovních holubů.

(2) Cvičiti poštovní holuby jest dovoleno vyjma vojenskou správu - jen osobám uvedeným v odst. (1), které obdržely od ministerstva národní obrany písemné osvědčení, opravňující je k vypouštění poštovních holubů. Osvědčení toto musí si opatřiti i osoby, které jsou podle § 2 (1) d) povinny poštovní holuby cvičiti.

§ 2. Povinnosti chovatelů poštovních holubů.

(1) Nehledíc k povinnostem uvedeným na jiných místech tohoto zákona, jest každá osoba, oprávněná k chovu poštovních holubů, povinna:

a) vésti přesné záznamy o početném stavu (jeho přírůstcích a úbytcích) a chovu poštovních holubů jakož i o jejich cvičení (vykonaných letech, cestách);

b) podávati spolku chovatelů poštovních holubů, jehož jest členem, pravidelné zprávy o početném stavu (jeho úbytcích a přírůstcích) a chovu poštovních holubů, jakož i o jejich cvičení (letech, cestách);

c) podávati orgánům politické a vojenské správy kdykoliv na požádání potřebné zprávy o početném stavu, chovu a cvičení (letech, cestách) poštovních holubů;

d) cvičiti nejméně 50% poštovních holubů, předpokládajíc, že celkový početní stav poštovních holubů, v její držbě jsoucích, převyšuje číslici stanovenou vládním nařízením.

(2) Za mobilisace a ve válce jest každý držitel poštovních holubů povinen odevzdati je na vyzvání vojenské správy do vlastnictví jejího buď v místě chovu, nebo v místě, které vojenská správa určí, za náhradu, jejíž výši stanoví vládní nařízení. Náklady dopravy holubů na určené místo budou odesílateli hraženy.

§ 3. Povinnosti spolků chovatelů poštovních holubů.

(1) Každý spolek chovatelů poštou nich holubů musí býti členem Ústředního svazu spolků chovatelů poštovních holubů. Ke zřízení takového spolku a ke každé změně jeho stanov jest třeba předchozího souhlasu Ústředního svazu spolků chovatelů poštovních holubů.

(2) Spolky chovatelů poštovních holubů jsou povinny podávati podle hlášení svých členů pravidelné seznamy svých členů s potřebnými daty o početném stavu, chovu a cvičení poštovních holubů; zprávy tyto jest podávati politickému úřadu (státnímu policejnímu úřadu, administrativní vrchnosti) I. stolice, v jehož obvodu má spolek svoje sídlo, a v opise Ústřednímu svazu spolků chovatelů poštovních holubů.

(3) Ústřední svaz spolků chovatelů poštovních holubů, jest povinen podle výkazu jednotlivých spolků poříditi úhrnnou zprávu a předložiti ji ministerstvu vnitra.

(4) Ke zřízení Ústředního svazu spolků chovatelů poštovních holubů, pokud se týče ku přeměně zřízeného již Československého svazu spolků pěstitelů poštovních holubů v uvedený Ústřední svaz, jakož i ke každé další změně stanov tohoto svazu jest třeba povolení ministerstva vnitra. Toto povolení může obsahovati také předpisy, jichž dlužno šetřiti při cvičení poštovních holubů. Ústřednímu svazu může býti zřízen dozorčí komisař.

(5) Povinnosti, jež tento zákon ukládá členům spolků chovatelů poštovních holubů v §§ 2, 4 a 5, jakož i spolkům chovatelů poštovních holubů v § 3, buďte pojaty do spolkových stánou. Nevyhovují-li stanovy nově zřizovaných spolků tomuto ustanovení, nelze zřízení jich vzíti na vědomí. Rovněž změnu stanov uvedených spolků nelze vzíti na vědomí, nevyhovuje-li ustanovením tohoto zákona. Spolky chovatelů poštovních holubů již zřízené jsou povinny do šesti měsíců od vyhlášení tohoto zákona změniti svoje spolkové stanovy tak, aby vyhovovaly ustanovením tohoto zákona a ohlásiti tuto změnu příslušnému úřadu; nevyhoví-li této povinnosti, budou rozpuštěny.

§ 4. Značkování poštovních holubů.

(1) Každý poštovní holub musí býti neprodleně, jakmile se vylíhl, po případě jakýmkoli způsobem se dostal na území československé republiky, opatřen kroužkem na noze. Kroužky tyto může vyráběti jen ten, kdo k tomu dostane povolení od ministerstva národní obrany. Bližší předpisy o tom, jakož i o úpravě a používání kroužků vydány budou vládním nařízením.

(2) Kdo chytí holuba s kroužkem na noze unaveného aneb poraněného aneb takového holuba zabitého nalezne, jest povinen učiniti o tom oznámení nejbližší četnické stanici nebo nejbližšímu obecnímu úřadu nebo nejbližšímu státnímu bezpečnostnímu úřadu a holuba tam - po případě i se zprávou (listem, dopisem), již nese - odevzdati; totéž platí o holubech bez kroužku zprávu nesoucích.

 

§ 5. Prodej poštovních holubů.

Při prodeji poštovních holubů musí prodávající odevzdati kupci zvláštní potvrzení, obsahující data podle ustanovení vládního nařízení; dřívější i nový vlastník jsou povinni oznámiti prodej (koupi) poštovních holubů spolkům chovatelů poštovních holubů, jejichž jsou členy.

§ 6. Ochrana poštovních holubů.

Chytati, poškozovati, stříleti a usmrcovati poštovní holuby jest zakázáno.

§ 7. Kontrola chovatelů poštovních holubů.

(1) Vojenská správa jest oprávněna přesvědčiti se kdykoliv svým zástupcem, řídí-li se chovatelé poštovních holubů přesně předpisy tohoto zákona a prováděcích nařízení k němu vydaných.

(2) Orgány bezpečnostní jsou oprávněny vykonati prohlídku místností určených k chovu holubů jakož i holubníků, je-li podezření, že jsou v nich neoprávněně chováni poštovní holubi. O provedení domovní prohlídky platí ustanovení ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb. z. a n., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního.

§ 8. Zákaz dovozu a přemisťování holubů.

Vládním nařízením může býti zakázán dovoz (doprava) holubů z ciziny vůbec; rovněž tak lze zakázati jakékoliv přemisťování (dopravu) holubů ve vnitrozemí nebo také naříditi po této stránce potřebná obmezující opatření.

§ 9. Spolupůsobení obcí.

Obce jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

§ 10. Ohrožování bezpečnosti republiky užíváním poštovních holubů.

(1) Kdo užívá poštovních holubů, ač ví nebo může věděti, že jich užitím nebo způsobem jich užití ohrožuje bezpečnost republiky, trestá se, pokud čin není přísněji trestný, za přečin soudem vězením od osmi dnů do šesti měsíců. Vedle trestu vězení může býti uložen peněžitý trest od 200 Kč do 50.000 h.

(2) Pokus přečinu jest trestný.

§ 11. Ostatní trestné činy.

(1) Kdo nejsa k tomu oprávněn, cvičí anebo vědomě chová poštovní holuby, trestá se za přestupek pokutou do 3.000 Kč. Vedle pokuty může býti uloženo vězení do jednoho měsíce.

(2) Stejně se trestá, pokud čin není přísněji trestný, přestoupení zákazu neb opatření uvedených v § 8.

(3) Kdo jsa oprávněn chovati (cvičiti) poštovní holuby, nedbá povinností uložených §§ 2, 4 (1) a 5, trestá se za přestupek pokutou do 1000 Kč.

(4) Stejně se trestá, pokud čin není přísněji trestný:

kdo neoprávněně vyrábí kroužky na nohu pro poštovní holuby, jich neoprávněně užívá, kroužky již připevněné neb označení na nich odstraní, poruší nebo padělá,

kdo přestoupí příkaz § 4 odst. (2) nebo zákaz § 6.

(5) Spolkové orány spolků chovatelů poštovních holubů (Ústředního svazu těchto spolků), jež zastupují spolek podle spolkových stanov, trestají se za přestupek pokutou do 1000 Kč, nešetří-li spolek (svaz) ustanovení § 3. Při trvalém zanedbávání nebo nedodržování spolku nebo svazu uložených povinností může býti mimo to spolek nebo Ústřední svaz pro porušení veřejného řádu po rozumu § 113 ústavní listiny úředně rozpuštěn.

§ 12. Propadnutí.

(1) Při odsouzení pro trestné činy, uvedené v § 10 a 11 odst. (1), (2) a (4), buďtež prohlášeni poštovní holubi jakož i kroužky na nohu pro poštovní holuby za propadlé ve prospěch státu, bez rozdílu, náležejí-li pachateli čili nic.

(2) Nelze-li v případech odst. (1) zavésti trestní řízení proti nikomu, nebo jsou-li poštovní holubi chov ani (cvičeni) proti předpisům nebo byli-li poštovní holubi přistiženi bez kroužku na noze nebo s kroužkem nevyhovujícím předpisům prováděcího nařízení, propadají rovněž ve prospěch státu. Nález o tom přísluší vydati politickému úřadu (státnímu policejnímu úřadu, administrativní vrchnosti) 1. stolice místa pobytu vlastníkova, a není-li vlastník znám nebo nebydlí-li na území republiky, toho místa, kde takový poštovní holub byl přistižen.

§ 13. Tresty peněžité a pokuty.

(1) Peněžité tresty a pokuty uložené podle tohoto zákona připadají státu.

(2) Doba náhradního trestu za nedobytný trest peněžitý (§ 10) buď stanovena podle zavinění. Náhradní trest buď vyměřen stejným druhem trestu jako trest hlavní a nepřevyšuj spolu s hlavním trestem meze jeho zákonné sazby.

(3) Za nedobytné pokuty (§ 11) buď uložen trest vězení, a to za každých 50 Kč nebo zlomek tohoto obnosu jeden den vězení. Byl-li vedle pokuty uložen trest vězení jako trest vedlejší, nesmí náhradní trest spolu s uloženým vedlejším trestem vězení převyšovati meze jeho zákonné sazby.

§ 14. Příslušnost k trestnímu stíhání přestupků.

Trestati přestupky tohoto zákona přísluší, pokud vinník nepodléhá vojenské trestní soudní pravomoci, politickým úřadům (státním policejním úřadům, administrativním policejním vrchnostem).

§ 15. Provedení zákona.

Zákon tento provedou ministři národní obrany, vnitra a spravedlnosti.

V Praze dne 21. června 1923.

Předseda vlády:

Švehla., v. r.

 

Ministr národní obrany:

Udržal, v. r.